Admissions

Contact Us

Name :

Shri K.N. Singh Mahila  Mahavidyalaya

Address :

Nagar Chetra, Jiyanpur, Azamgarh

Email Id. :

info@sknsgirlscollege.org, sarvendravikram01@gmail.com

Manager :

Sri Rajbahadur Singh

Contact No. :

05466-230559, 9415655040, 9415582141, 6307675503

Domain Name :

sknsgirlscollege.org

Google Map